Home  News  Applications  Setup  Manual

ประกาศ    

ระบบเปิดให้เข้าใช้งานได้แล้ว ข้อมูลหรือชุดเบิกที่ทำในระบบหลังวันที่ 2 มี.ค.60 จะหายไปทั้งหมด หน่วยงานจะต้องดำเนินการใหม่ และขอความร่วมมือให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1.ให้บันทึกเอกสารเงินยืมที่กองคลังส่งกลับเข้าระบบให้ครบทุกสัญญายืมก่อนอันดับแรก
2.ให้ตรวจสอบเอกสารชุดเบิกจ่ายที่กองคลังส่งกลับหากไม่มีในระบบ ให้สร้างเอกสารขึ้นมาใหม่ และตรวจสอบรายละเอียดในชุดเบิก ช่องเงินคงเหลือยกมา, เงินคงเหลือ ว่ายอดในเอกสารตรงกับยอดในระบบที่สร้างขึ้นมาใหม่หรือไม่ หากไม่ตรงให้แก้ไขให้ตรงกัน รวมทั้งแก้เลขที่ชุดเบิกจ่าย
3.กรณีหน่วยงานไม่มีเอกสารเก่าหรือยังไม่ได้ดำเนินการหลังวันที่ 2 มี.ค.60 สามารถทำชุดเบิกจ่ายใหม่ได้เลย
   
   

โปรแกรมนี้ต้องการ Microsoft Internet Explorer 6.0 หรือสูงกว่า เพื่อการทำงาน

  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Powered by Vision Net, 2016