Home  News  Applications  Setup  Manual

ประกาศ    

ชุดเบิกจ่ายงานรับพระราชทานปริญญาบัตร จาก รหัส 612110111000 0043 ให้ส่งที่ฝ่ายทรัพย์สินและรายได้

   
   

โปรแกรมนี้ต้องการ Microsoft Internet Explorer 6.0 หรือสูงกว่า เพื่อการทำงาน

  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Powered by Vision Net, 2016